வணக்கம் எனது படைப்புக்கள் உங்களை வரவேற்கிறது . வாசித்து உங்கள் எண்ணங்களை இதில் பதிவிடுங்கள்

ஞாயிறு, 5 செப்டம்பர், 2010

கேள்விக்குறியாகும் இலக்கியங்கள


   Jg;ghf;fpAk; uitAk; FwpghHg;gjhy;
   rKjhaf; ftpQd; ifKidg; Ngdh
   fWg;G ik Jg;GfpwJ.
          ..
   fhyj;ijf; fhz ,yf;fpaq;fisg;  Gul;lhjPH mq;F
   mq;fPfhpf;fg;glhj jiytHfSk;
   nja;tq;fshf;fg;gl;l Nghyp kdpjHfSk;
   NfhB];tuHfshy; Fj;jiff;F vLf;fg;gl;l Nfhapy;fSk;
   fhyj;ij myq;Nfhykha;f; fhl;bf; nfhz;bUf;Fk;.
          …….
   ,yf;fpaq;fnsy;yhk; Nfs;tpf;Fwpahfpd;wd
   ngha;ikfSf;Fg; Gfyplk; nfhLj;j fhuzj;jpdhy;.

          …….
   GfOk; gaKk; $Lfl;bajdhy;
   ,yf;fpag; gwit $l;Lf;Fs; FspH fha;fpwJ.
         ..
           tWik
 
  gQ;rKk; gl;bdpAk; tpQ;rp tpl;ld.
  tpisepyq;fs; GijFopfshf;fg;gl;ljdhy;

         XNrhd; gil

  G+kpj;jha;f;F tajhfp tpl;ljdhy;
  ghJfhtyHfs; gykpoe;J NghdhHfs;.

         goik

  kuq;fNs Mz;Lf;nfhUKiw Milkhw;Wfpd;wd
  kdpjd; kdVl;by; vd;Nwh fpWf;fg;gl;l thrfq;fs;
  ,d;Wk; mopf;fg;glhky; ,Uf;fpd;wd. 

கருத்துகள் இல்லை:

ஜேர்மனி தமிழ் கல்விச்சேவையின் 28 ஆவது ஆண்டு பரிசளிப்பு விழாவும் சுவாமி விபுலானந்த அடிகளாரின் ஆவணப்பட வெளியீடும்

  ஜேர்மனி டோட்முண்ட் நகரில் அமைந்த Helmholtz Gymnasium, Münster Str 122 இல் ஜேர்மனி தமிழ் கல்விச்சேவையால் நடத்தப்பட்ட 28 ஆவது ஆண...