• நுழைவாயிலில்
 • என் அகம்
 • கட்டுரைகள்
 • இலக்கியங்கள்
 • வாழ்த்துக்கள்
 • விமர்சனங்கள்
 • சிறப்பு
 • வணக்கம் எனது படைப்புக்கள் உங்களை வரவேற்கிறது . வாசித்து உங்கள் எண்ணங்களை இதில் பதிவிடுங்கள்

  ஞாயிறு, 5 செப்டம்பர், 2010

  கேள்விக்குறியாகும் இலக்கியங்கள


     Jg;ghf;fpAk; uitAk; FwpghHg;gjhy;
     rKjhaf; ftpQd; ifKidg; Ngdh
     fWg;G ik Jg;GfpwJ.
            ..
     fhyj;ijf; fhz ,yf;fpaq;fisg;  Gul;lhjPH mq;F
     mq;fPfhpf;fg;glhj jiytHfSk;
     nja;tq;fshf;fg;gl;l Nghyp kdpjHfSk;
     NfhB];tuHfshy; Fj;jiff;F vLf;fg;gl;l Nfhapy;fSk;
     fhyj;ij myq;Nfhykha;f; fhl;bf; nfhz;bUf;Fk;.
            …….
     ,yf;fpaq;fnsy;yhk; Nfs;tpf;Fwpahfpd;wd
     ngha;ikfSf;Fg; Gfyplk; nfhLj;j fhuzj;jpdhy;.

            …….
     GfOk; gaKk; $Lfl;bajdhy;
     ,yf;fpag; gwit $l;Lf;Fs; FspH fha;fpwJ.
           ..
             tWik
   
    gQ;rKk; gl;bdpAk; tpQ;rp tpl;ld.
    tpisepyq;fs; GijFopfshf;fg;gl;ljdhy;

           XNrhd; gil

    G+kpj;jha;f;F tajhfp tpl;ljdhy;
    ghJfhtyHfs; gykpoe;J NghdhHfs;.

           goik

    kuq;fNs Mz;Lf;nfhUKiw Milkhw;Wfpd;wd
    kdpjd; kdVl;by; vd;Nwh fpWf;fg;gl;l thrfq;fs;
    ,d;Wk; mopf;fg;glhky; ,Uf;fpd;wd. 

  கருத்துகள் இல்லை:

  கருத்துரையிடுக

  வாருங்கள்! உங்கள் எண்ணங்களைப் பகிர்ந்து உதவுங்கள்.

  வாழ்க்கையின் உயர்வுக்கு யாரோ ஒருவர் உதவியிருப்பார்

    சூரியனின் கவர்ச்சி இல்லாவிட்டால் பூமியால் நிலையாகச் சரியாக தன்வழிப் பாதையில் சுழலமுடியுமா? புவியீர்ப்பு சக்தியின்றி மனிதர்களால் நிலைத்து ந...