• நுழைவாயிலில்
 • என் அகம்
 • கட்டுரைகள்
 • இலக்கியங்கள்
 • வாழ்த்துக்கள்
 • விமர்சனங்கள்
 • சிறப்பு
 • வணக்கம் எனது படைப்புக்கள் உங்களை வரவேற்கிறது . வாசித்து உங்கள் எண்ணங்களை இதில் பதிவிடுங்கள்

  வியாழன், 14 அக்டோபர், 2010

  பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள

                                                   G+kpiag; ghJfhf;Fk; XN]hd; gilNghy; cyifg; fhf;Fk; Foe;ijiag; ghJfhf;Fk; fUtiwapDs;> G+kpiaf; Fspur; nra;Ak; fly; Nghd;w fUg;igj; jputj;jpDs; kpje;J tho;e;J fU ,Uspy; fspj;Jwq;fpa fUKfpy; ngz;zhs;> fUtpwq;fp cyfpd; FspHikf;fha;f; fz;tpopj;jhs;. cyfpd; xsp G+kpj; jhapd; kbapy; Gfyplk; GFe;jJ. ngz;zha;g; gpwe;J fs;spg; ghYf;F ,iuahfpa fhyk; fiue;Njhb> mts; nrhy;Yf;fha; ehL tpopj;jpUf;Fk; fhyk; fhl;rpf;F te;J tpl;lJ. ,d;W tpz;ntspapy; cyhte;j ngz; ijhpaj;jpd; KOtbtk;> ,d;gk; Ritf;Fk; Rje;jpug; gwit.
                ngz; vd;Wk; mbikapy;iy. mtis ahUk; mlf;fTkpy;iy. mtNs mlq;fp tho;e;jhs;. mtspd; nkd;ik mlf;fj;ij mzpfsdhf;fpaJ. md;Wk; ,d;Wk; ngz;fisg; ghLk; ftpQHfNs mjpfk;. nfhbnadf; fztd; Njhspy; rha;e;jhs;. nfhOnfhk;gha; mtd; ,Uf;f> mtidg; glHe;jhs;. funkd khkpahH cwtpy; ifNfhHj;jhs;. Mrhdha; Foe;ijfis Mw;Wg;gLj;jpdhs;. ehj;jdhH tho;tpy; eyd; tpUk;gpahdhs;. nkhj;jj;jpy; FLk;g nrhj;Nj mtshdhs;. gy tPLfspd; Ml;rpNa ehl;bd; Ml;rp. Gy tPLfs; ,ize;jNj> ehL. tPL tpsq;f ehL tpsq;Fk;. vdNt jhd; ngz;fs;> tPl;bd; xsp my;yJ ehl;bd; xsp vd;fpd;Nwhk;. ,e;j tPl;bw;F tpsf;Nfw;w xU ngz; Njit vd khkpahH ehLtjd; #l;Rkk;jhd; vd;d? tpsf;Nfw;w tpuy;fs; mw;wtHfsh tPl;bypUg;NghH. GFe;j tPl;bd; ngUik xspia cyfpw;F tpsf;fntd GFe;jtshjyhy; tpsf;nfhpf;f xU ngz; tuNtz;Lnkd;w thHj;ijiag; gpuNahfpj;jdH> nghpNahH. nkd;ikahd ,jo; gl;l CJFoy; ntWq;fhw;iw cs;nsLj;J ,irahf ntspNa gug;Gjy; Nghy fztd; kidapy; nkd;ikahfg; GFe;J rhjhuz FLk;gj;ijj; jukhd FLk;gkha; cyfpw;F czHj;jg; GFkidapy; fhy; itg;ghs;.
             clYWjp nfhz;l Miztpl kdTWjp nfhz;l ngz; rpwg;G kpf;fts;. ngz;Zf;Fg; gpurtk; vd;gJ kWgpwg;G vd;ghHfs;. xU Foe;ij gpwf;Fk; tiu  vj;jidNah Ntjidfisr; Rkf;fpd;whs;. jd; capiug; gzak; itj;J me;jf; Foe;ijiag; ngw;nwLf;fpd;whs;.  Foe;ij gpwe;J kW tUlNk mLj;j Foe;ijf;Fj; jahuhfp tpLfpd;whs;. ,JNt mtspd; ijhpaj;jpw;F XH vLj;Jf;fhl;L. fUizf;Fk; ,uf;fj;jpw;Fk; rfpg;Gj;jd;ikf;Fk; nghWikf;Fk; ,Ug;gplk; ngz;jhd;. vdNtjhd; xU Foe;ij tsUk; tiuapy; jhapd; guhkhpg;gpy; ,Uf;f Ntz;Lnkd;W rl;lk; $WfpwJ.
              ,y;ywj;ijtplr; rpwe;j mwk; xUtDf;F ,y;iy. ,e;j ,y;ywj;ijr; rpwg;ghd Kiwapy; elhj;j Ntz;Lnkd;why;> rpwe;j ,y;yhs; Njit. ,jd; %yNk mtd; r%fj;jpd; Kd; VWNghy; gPLeil gapy KbAk; vd ts;Stg; ngUe;jif $wpapUf;fpd;whH. clyhy; thOk; M;iztpl cs;sj;jhy; thOk; Mw;wy; ngw;w ngz; cyfpy; rpwg;Gg; ngWfpd;whs;. ,e;jg; ngz;ikapd; ngUikia czHe;Jjhd;
             ~~kq;ifauha;g; gpwg;gjw;Nf ey;y
              khjtk; nra;jply; Ntz;Lkk;kh|| vd;W ftpkzp Njrpatpehafk;gps;is mtHfs; $Wfpd;whH.
              ~~xU mofpa fw;Gila ngz; Mz;ltdpd; KOikahd rpwe;j gilg;ghfTk;> Njtijfspd; ngUikahfTk;> cyfpd; mjpmw;Gjkhd jdpj;j mjprakhfTk;  tpsq;Ffpd;whs;|| vd;W n`Hkp]; vd;Dk; mwpQH $Wfpd;whH.
             ~~ehk;ngw;wpUf;fpd;w tho;tpw;Fk;> me;j tho;itj; jFjpAs;sjhf mikj;Jj; je;jjw;Fk;> ehk; flTSf;F mLj;jgbahfg; ngz;fSf;Ff; flikg;gl;Ls;Nshk;|| vd;W nghtP vd;Dk; mwpQH nkhope;Js;shH.
             ,jidNajhd; ekJ kfhftp ghujpahUk; 
         ~~ngz;Zf;F Qhdj;ij itj;jhd;
          Gtp Ngzp tsHj;jpLk;

                             கருத்துகள் இல்லை:

  கருத்துரையிடுக

  வாருங்கள்! உங்கள் எண்ணங்களைப் பகிர்ந்து உதவுங்கள்.

  வாழ்க்கையின் உயர்வுக்கு யாரோ ஒருவர் உதவியிருப்பார்

    சூரியனின் கவர்ச்சி இல்லாவிட்டால் பூமியால் நிலையாகச் சரியாக தன்வழிப் பாதையில் சுழலமுடியுமா? புவியீர்ப்பு சக்தியின்றி மனிதர்களால் நிலைத்து ந...