• நுழைவாயிலில்
 • என் அகம்
 • கட்டுரைகள்
 • இலக்கியங்கள்
 • வாழ்த்துக்கள்
 • விமர்சனங்கள்
 • சிறப்பு
 • வணக்கம் எனது படைப்புக்கள் உங்களை வரவேற்கிறது . வாசித்து உங்கள் எண்ணங்களை இதில் பதிவிடுங்கள்

  வெள்ளி, 15 அக்டோபர், 2010

  வாசித்தலின் நன்மைகள்    tpyq;nfhL kf;f sidaH ,yq;F E}y;
    fw;whNuhL Vid atH

  fy;tpawpTilNahNu kdpjnud;Wk; m/jpyhNjhH tpyq;FfnsdTk; jpUts;StH vLj;jpak;Gfpd;whH. ePl;Nlhiy thrpahd; epd;whd; Fwpg;gwpa khl;lhd; fhl;by; ed;kuk; vd;W nrhd;dhH xsitg;gpuhl;bahH. gue;Jgl;l mf;fy;tpawpit rpe;ijapy; epWj;jp;> mwpTr; nry;tj;ij rpuj;ijAld; NjLk; NghJ kdpjtho;T rpwg;gilfpd;wJ. mf;fy;tpapd; MzpNtuhf thrpj;jNy mikfpd;wJ. ,sikapw; fy;tp rpiyapy; vOj;J vd;gJ KJnkhop. kdtprhuq;fSk;> kdtpfhuq;fSkw;w ,sikg;gUtf;fy;tp rpe;jhJ> rpijahJ> rpjwhJkdjpy; ed;whfg; gjpAk;. vdNt fy;tpf;F mbj;jskhd thrpg;G ,sikapNyNa mUk;gp tUjy; Ntz;Lk;. thrpg;G vd;gJ NkNyhl;lkha; thrpj;jy;> Mokha; thrpj;jwpjy; vd;W tifg;gLfpd;wd. rQ;rpiffs; NkNyhl;lkha; thrpj;jhYk;$l %isapd; VNjh xU %iyapy; gjpag;gl;L mt;tg;NghJ vkJ Njitf;F ntspf; nfhz;L tug;gLfpd;wJ.
                     fy;tpiag; ngWtjw;F fhl;rp> mDgtk;> Nfs;tp Kjypa gytopfs; csNtDk;> mtw;Ws; jiyrpwe;jJ fhl;rpg;gLj;jy; %yk; fpilf;Fk; thrpj;jNy. nra;jpj;jhspNy> MrphpaHFwpg;G> cyfr;nra;jpfs;> tpisahl;Lj;Jiw> nghJmwpT> ,yf;fpak;> FWf;nfOj;Jg; Nghl;b Nghd;w gytplaq;fs; mlq;fpf; fhzg;gLtjdhy;> xt;nthUj;jUk; jkf;F tpUg;gkhd Jiwiaj; njhpTnra;J thrpf;ff;$bajhf ,Uf;Fk;. nra;jp> fl;Liu> tpkHrdk;> mwpf;if Nghd;wit nra;jpj;jhspy; ,lk;ngWtjhy; ,it xt;nthd;wpd; NtWghLfis mwpe;J nfhs;sf;$bajhfTk; ,Uf;fpd;wJ. ,d;W fzdpj;Jiw cyfnky;yhk; kpfr;rpwe;j Jiwahff; fUjg;gLfpd;wJ. thrpj;jYf;F ,yFthdjhfTk; cyfk; KOtJk; ,Uf;Fk; tplaq;fisj; Njb tPl;bDs;Ns ,Ue;jgb Njbg; ngw Kbahj gy Gj;jfq;fis tpuy; jl;lypd; %yk; fz; Kd;Nd nfhz;Lte;Jtpl Kbfpd;wJ. ,g;NghJ iff;flf;fkhd kpd;rhug;Gj;jfk; (Electronic Book) gyH iffspy; jtOfpd;wJ. Njitahd Gj;jfj;ijf; fzdpapypUe;J gjptpwf;Fk; nra;J NghFk; ,lq;fSf;nfy;yhk; nfhz;L nrd;W thrpf;ff; $baepiy Vw;gl;bUf;fpd;wJ. ,t;thW thrpj;jy; kdpjHfspilNa NkYk; NkYk; tsHf;fg;gLfpd;wJ.  rQ;rpifapNy tUfpd;w njhlHfijahdJ kf;fspilNa njhlHe;J thrpf;Fk; gof;fj;ijj; J}z;Ltjhf ,Uf;fpd;wJ. rphpg;gjdhy; Neha; jPUk;. eifr;Rit JZf;Ff;fs;  thrfiur; rphpf;fitj;J mtHfs; kdjpNy kfpo;r;rpia Vw;gLj;Jfpd;wJ. kfpo;r;rpia Vw;gLj;jf;$ba XNkhd;fs; Ruf;fg;gl thrpj;jYk; xU fhuzkhf mikfpd;wJ.
              fzpjk;> tpQ;Qhdk;> nkhop Kjypa ghlq;fisf; fw;Fk; khztd; xU tpNtfpahf ,Ue;jhYk; nghJ mwpT ,ydhapd; mtDila tpNtfj;jhy; KOg;gad; ngwKbahky; Ngha;tpLk;. ghlE}y;fNshL gw;gy cyfr;nra;jpfs; mwpAk; NghNj gue;Jgl;l cyf mwpT ngw;W cyFf;Nfw;g thog;gofpf; nfhs;thd;. gy;NtWgl;l fyhr;rhutpOkpaq;fis thrpg;gpd; %yk; mwpe;J nfhs;tJld; ey;yd jPad vitnadg; gFj;JzUk; gz;igg; ngWk; mtDs;sk;> tphptilfpd;wJ. vjpHfhy tho;Tf;Fj; jk;ik Maj;jQ;nra;J nfhs;Sk; cd;djepiy cz;lhfpd;wJ. thrpj;jiyg; nghOJNghf;fhff; nfhz;bUf;Fk; xU kdpjd; NtW Njitaw;w vz;zq;fSf;Fs; jd;id vjpHfhyr;rpw;gpfs; mwpthspfshfTk; cs;sj;jhy; caHe;jth;fshfTk; tsu Ntz;Lkhdhy;> fz;lJ fw;fg; gz;bjdhthd; vd;gjw;fpzq;f> xt;nthUtUk; ey;ydntd fz;ltw;iw thrpj;Jf; fw;Wf; nfhs;Sjy; Ntz;Lk;. mJNt mtid tho;tpd;  cr;rpf;F ,l;lr; nry;Yk;.

                              

  2 கருத்துகள்:

  வாருங்கள்! உங்கள் எண்ணங்களைப் பகிர்ந்து உதவுங்கள்.

  வாழ்க்கையின் உயர்வுக்கு யாரோ ஒருவர் உதவியிருப்பார்

    சூரியனின் கவர்ச்சி இல்லாவிட்டால் பூமியால் நிலையாகச் சரியாக தன்வழிப் பாதையில் சுழலமுடியுமா? புவியீர்ப்பு சக்தியின்றி மனிதர்களால் நிலைத்து ந...