அடுத்த தலைமுறை நோக்கி
சொல்லும் செயலும் மனஓட்டமும் - கருங்
கல்லாய் நிலையாய் பதித்து வைத்தும்
எல்லையில்லா ஆசைகளை மறைத்து வைத்தும்
எடுக்கின்ற எத்தனங்கள் அத்தனையும்
அடுத்த தலைமறை நோக்கியே குறித்திருக்கும்

மடுக்களில்லா வாழ்வும் வடுக்களில்லா பதிவும்
அடுத்த தலைமுறைக்குக் கிடைக்க வேண்டுமென
துடிக்கும் உணர்வுடன் படைக்கும் படைப்புக்கள்
செடிக்கு ஊற்றும் நீராய் சிறப்படையும்
பிடிப்பான உலகில் பிறந்தநாள் தொட்டு
வடிக்கின்ற வாழ்க்கை வடிவங்கள்
விடிவான தெத்தனையோ விடியாத தெத்தனயோ – ஆயினும்
தொடுக்கின்ற நெடிதான திட்டங்கள் அத்தனையும்
அடுத்த தலைமுறை நோக்கியே குறித்திருக்கும்

அகலக் கண்கொண்டு ஆய்ந்து நோக்கும் பார்வையிலே
அளவிடவொண்ணா கணனியுலகு கண்ணில் தோன்றுது
நிலையில்லா வாழ்வதனில் நிதம் காணும் அற்புதங்கள்
விலையுள்ள வாழ்வதனை சிலையாய் நிறுத்து ததனால்
எடுக்கின்ற திட்டங்கள் அத்தனையும்
அடுத்த தலைமுறை நோக்;கியே குறித்திருக்கும்

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பெண்ணின் பெருமை உணர்வோம்!

ஒரு நாட்டின் உயர்வுக்கு ஆசிரியர் பங்கு

இலங்கைப் பயணம்