பாதை மாறிய பயணங்கள்    
பாதை வகுத்த பரம்பொருள் புரியாது
போதையில் பலப்பல பாதைகள் தேடி 
வாதையில் வருந்தும் வாழ்க்கையும் முறையோ 
ஈதைதான் தீர தேவைதான் இறையருள். 

கொண்டேன் பாதை கொழுநனின் மலரடி 
தொடர்ந்தேன் வாழ்க்கை வையத்து ஒருபுறம்
கண்டேன் வாழ்வின் தரிக்காத ஓட்டம் 
விண்டேன் விதியின் விளங்காத விளக்கத்தை.  

இக்காயம் புக்க இடம் புதிது 
அயல் புதிது அயலுரை புதிது 
நயனம் காணும் நயவரும் புதிது
பயணம் போகும் பாதையும் புதிது புதிது 

நிலையா உலகின் நிலையா நினைவில் 
நிலைக்கும் இன்பம் தேடி நாடி
நித்தமும் தொடரும் நிலையில்லாப் பயணத்தில் 
புக்க இடத்தில் புகழடைய புனிதப் பயணம் தொடர்வோம் 

கருத்துகள்

தமிழ்தோட்டம் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
அருமையான வரிகள் பாராட்டுக்கள்

தமிழ்த்தோட்டம்
www.tamilthottam.in

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பெண்ணின் பெருமை உணர்வோம்!

ஒரு நாட்டின் உயர்வுக்கு ஆசிரியர் பங்கு

இலங்கைப் பயணம்